Kontakt

Am Projekt beteiligt

Prof. Dr. Marie-Theres Wacker Leitung
Seminar für Exegese des Alten Testaments
Katholisch-Theologische Fakultät der WWU
Johannisstraße 8-10
D-48143 Münster
Telefon: +49 251 83-25068
E-Mail: wacker.mth@uni-muenster.de

Dipl.-Theol. Ludger Hiepel M.A. Koordination
Telefon: +49 251 83-25057
E-Mail: ludger.hiepel@uni-muenster.de

Simone Bomholt Sekretariat des Seminars
Telefon: +49 251 83 22625
E-Mail: semat@uni-muenster.de